DDD - Služby

Bc. FRANTIŠEK TENGLER

Deratizace·Dezinsekce·Dezinfekce

Naše DDD - služby

Každá osoba je povinna provádět BĚŽNOU ochrannou DDD, což je činnost, která je prováděna jako součást čištění běžnými technologickými a pracovními postupy za pomoci běžně dostupných prostředků. Tato činnost směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.


Já osobně se však zabývám především SPECIÁLNÍ ochrannou DDD, což je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.


Speciální ochranná DDD se rozděluje do následujících skupin :

- Deratizace
- Dezinsekce
- Dezinfekce


Obě tyto činnosti je ve své provozovně povinna zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jedná-li se o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory, které neslouží k podnikání, má tuto povinnost vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků. U nemovitosti, která je v majetku České republiky, má tuto povinnost organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.


Dále provádím :

- Zasíťování balkónů či objektů proti holubům
- Nástrahy proti ptactvu
- Asanaci
- A další činnosti spojené s DDD


Stručné vysvětlení pojmů DDD :


Dezinfekce je proces, jehož cílem je přerušit cestu přenosu nákazy od zdroje ke vnímavému jedinci (zneškodňování mikroorganismů – bakterií, virů, mikroskopických vláknitých hub – „plísní“). Zneškodňování mikroorganismů se v praxi provádí fyzikálními, chemickými nebo kombinovanými metodami.

· Fyzikální způsob dezinfekce
je například var ve vodě za atmosférického tlaku po dobu 30 minut, var ve vodě v přetlakové nádobě po dobu 20 minut, žíhání v ohni, působení vlhké páry v parních dezinfekčních komorách, apod.

· Chemický způsob dezinfekce
spočívá v použití chemikálií s dezinfekční účinností, tzn. použití dezinfekčního přípravku neboli biocidu k likvidaci mikroorganismů na plochách a předmětech (nejčastější způsob provádění dezinfekce).

· Kombinovaný způsob dezinfekce
se provádí rovněž za použití dezinfekčního přípravku v kombinaci s vodou vysoké teploty.


Dezinsekce je soubor opatření, jejichž cílem je potlačení obecně škodlivých a epidemiologicky významných členovců (hmyzu, roztočů, atd.). Nejrozšířenější členovci v našich středoevropských podmínkách v bytových domech, ubytovnách, různých provozovnách a výrobnách bývají štěnice domácí – Cimex lectularius (vazba na lidská obydlí), švábovitý hmyz (především rus domácí – Blatella germanica) a mravenec farao – Monomorium pharaonis. Obtížně řešitelným problémem jsou v poslední době především štěnice. Do obydlí bývají zavlečeny např. koupí již použitého nebo i starožitného nábytku, obrazů, lze si je v zavazadle dovézt ze zahraniční i tuzemské dovolené (hotely všech kategorií, ubytovny), štěnice mohou přelézt ze zamořeného sousedního bytu a podobně. Dezinsekci lze provádět způsobem mechanickým, fyzikálním, chemickým a biologickým.

· Mechanické prostředky
mají význam zejména pro jednotlivce, a to jen v případě výskytu menšího množství hmyzu. Jedná se různé druhy lepových pastí a mechanických lapačů. Mechanické prostředky se uplatňují i v prevenci výskytu členovců. Důsledné odstraňování odpadu, udržování čistoty v okolí obytných domů, provozoven, asanace terénu, osazení oken ochrannými sítěmi, používání moskytiér, apod. jsou účinnými opatřeními v ochraně před hmyzem. Mechanickým preventivním opatřením proti klíšťatům nebo poštípání hmyzem při pobytu v přírodě je např. vhodně volený oděv (dlouhé rukávy, nohavice, vhodná je světlá barva).

· Fyzikální prostředky
se nejčastěji využívají v podobě vysoké nebo naopak nízké teploty vzduchu (horká pára, vymrznutí) nebo horká voda.

· Chemický způsob dezinsekce
spočívá v použití chemických látek. Chemické prostředky lze rozdělit na atraktanty, které ze vzdálenosti lákají hmyz a ten je následně likvidován jinými prostředky, a repelenty, které hmyz odpuzují. Dezinsekční přípravky – insekticidy lze dělit dle mechanismu působení na přípravky kontaktní (dotykové), přípravky působící přes dýchací ústrojí a přípravky perorální (požerové).

· Biologické prostředky
jsou využívány prozatím omezeně, ale jelikož jsou označovány jako environmentally friendly, pracuje se neustále na jejich vývoji. V boji proti komárům se využívá např. Bacillus thurigiensis.

· Kombinací biologických a mechanických prostředků
jsou mechanické pasti s feromony (chemická látka lákající hmyz do pasti).


Deratizace je soubor opatření, jejichž cílem je potlačení obecně škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců (především potkan obecný – Rattus norvegicus) a dalších živočichů (holubů). Hlodavci v našich klimatických podmínkách mohou být pro člověka zdrojem některých infekcí, např. leptospirózy, salmonelózy, tularémie. Deratizaci lze provádět mechanickým, chemickým nebo biologickým způsobem.

· Mechanický způsob
spočívá v realizaci různých preventivních opatření s cílem ztížit hlodavcům možnost obživy, hnízdění a rozmnožování. V praxi to znamená zejména pečlivé odstraňování odpadků, udržování pořádku a čistoty, ale i třeba stavební úpravy (zabudování kovových sítí, mříží, oplechování dveří, apod.). Represivními mechanickými prostředky jsou různé pasti s návnadami.

· Chemický způsob
spočívá v kladení nástrahových prostředků, rodenticidů (požerových) jedů.

· Biologický způsob
boje s obtížnými živočichy (hlodavci, holubi) lze realizovat chovem jejich přirozených predátorů – koček, ve městech vysazením dravých ptáků, apod.


Asanace je činnost, kterou se rozumí shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů, dále dezinfekce, deratizace, dezinsekce, popřípadě i dezodorizace nebo odchyt toulavých a opuštěných zvířat a jejich umísťování do karantény nebo izolace.

Seznam škůdců

Štěnice postelní

Jsou malé, ploché, bezkřídlé ploštice, které se živí krví. Pro člověka jsou spíš obtížné než nebezpečné, i když přenášejí i různé choroby.

Blecha kočičí

Jsou drobný bezkřídlý hmyz velký cca 3,5mm řádu Aphaniptera, který se živí krví teplomilných živočichů, tedy i člověka. Zvířata, která jsou blechami napadená jich mohou mít na sobě až tisíce.

Ryběnka

Jedná se o velmi starobylý hmyz. Jeho velikost je okolo 1 cm má kapkovitý tvar, a je pokryta stříbrnými šupinkami. Zdržuje se převážně v domech, kde se živí různými zbytky sacharidů a škrobů. Má raději tmu, při rozvícení se snaží uprchnout a schovat do nějaké skuliny.

Cvrček domácí

Cvrček domácí je středně velký, široce rozšířený cvrček. Je hojným nevítaným obyvatelem ústředně vytápěných budov po celém světě, kde požírá uskladněné potraviny a v noci obtěžuje hlasitým cvrkáním.

Mravenec faraón

Malý druh mravence, který je úzce spjat s lidskými obydlími. Dělnice mravence faraóna měří okolo 2mm a jsou rezavé, samci jsou o něco větší a černí, královna může měřit asi 5mm. Bývají dobře ukryti zejména ve zdech, stoupačkách, přičemž důležitou roli hraje teplota - jsou teplomilní.

Mravenec rodu Lasius

Jedná se o sociální hmyz žijící ve velkých koloniích, které jsou tvořeny královnou, dělnicemi a samci. Škodí především tím, že činí jídlo neatraktivní a ve velkém množství jsou nepříjemní.

Zavíječ moučný

Je motýl z čeledi zavíječovití. Nesprávně nazývaný mol potravinový. Jde o běžného potravinového škůdce rozšířeného po celém světě. Často bývá nalezen v mouce, obilovinách a na zrní ve skladech potravin.

Mol šatní

Mol šatní je celosvětově rozšířený motýl, který ke svému životu využívá tmavé, vlhké a teplé prostředí, kde klade svá vajíčka. Od nakladení vajíček po dospělce trvá jeho vývoj od měsíce až po rok, v závislosti na podmínkách ve kterých žije.

Rus domácí

Je dnes rozšířen po celém světě. Je 11–15 mm velký. Přes den se skrývá ve škvírkách domů, po setmění vylézá a hledá potravu. Živí se odpadky, ale ožírá i papír, kůže atd.

Kotule

Muška je velká zhruba čtyři milimetry. Samotná muška nebo její larvy se většinou mohou nacházet v blízkosti odpadního potrubí nebo kanálů ve vašem bytě. Tento hmyz může pro člověka představovat zdravotní rizika.

Tesařík krovový

Je druh tesaříka který se často objevuje v krovech nových domů, protože na jejich konstrukci může být použito dřevo s nakladenými vajíčky tohoto brouka. Tesařík krovový dává přednost suchému měkkému dřevu.

Červotoč proužkovaný

Nebo také červotoč pronikavý - škůdce dřeva a výrobků ze dřeva. Je to tmavohnědý brouk o délce cca 3-5mm. první dospělci se začínají objevovat v březnu. Červotoč proužkovaný napadá jen starší dřevo, které je již nějakou dobu používáno.

Potkan

Je velký myšovitý hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou. Jako synantropní druh žije převážně v blízkosti lidských sídel, kde často škodí požíráním potravin, napadáním domácích zvířat i přenášením chorob a parazitů.

Myš domácí

Délka těla a délka ocasu si odpovídají a měří 7-10 cm, hmotnost 9-27 g. Od myšic ji rozeznáme podle menších uší a kratšího ocasu. Hnědošedý hřbet přechází pozvolna v šedé břicho. V různých oblastech se však liší jak tělesnými rozměry, tak i barvou srsti.

Moucha domácí

Je nejčastější druh dvoukřídlých vyskytující se v domovech. Často je považován za škůdce, který může přenášet vážné nemoci.

Legislativa

§ 55

z. č. 258/2000 Sb.

Ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy. Člení se na

a) běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,

b) speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Příloha

z. č. 120/2002 Sb.

Typy biocidních prostředků

Biocidní přípravky osobní hygieny

Rodenticidy

Avicidyo

Moluskocidy

Piscicidy

Insekticidy, akaricidy a přípravky na regulaci stavu jiných členovců

Repelenty a atraktanty

Balzamovací a taxidermické kapaliny

Regulace stavu ostatních obratlovců

§ 39 odst 4

z. č. 166/1999 Sb.

K dezinfekci, deratizaci, dezinsekci a dezodorizaci podle tohoto zákona lze používat jen registrované přípravky a postupy nebo přípravky, jejichž uvedení do oběhu bylo povoleno.

Osvědčení